پیشکشی به چشمان آسمانی شما

من دارم از دست دلم دق میکنم ، با عکسام هق هق میکنم ، مردمو عاشق میکنم ، قلـــــبمو لایق میکنم

پیشکشی به چشمان آسمانی شما

من دارم از دست دلم دق میکنم ، با عکسام هق هق میکنم ، مردمو عاشق میکنم ، قلـــــبمو لایق میکنم

  • سامان رمضانپور

  • سامان رمضانپور

  • سامان رمضانپور

  • سامان رمضانپور
اگــــه دســـــــت تورو نــبسته بودن میتونستی با یه لشکر بجنگی

تو بچه شیر این خاکی ، نترسی ! تو میتونی که بی سنگر بجنگی  • سامان رمضانپور

  • سامان رمضانپور

  • سامان رمضانپور

  • سامان رمضانپور

  • سامان رمضانپور

  • سامان رمضانپور